لوگوی گروه سدید

این لوگو نماد رسمی گروه سدید می باشد.